Algemene ledenvergadering 24 maart 2019

jaarvergadering

Het bestuur van Zwemclub Losser nodigt leden, ouders/verzorgers van leden en vrijwilligers uit voor de komende Algemene Ledenvergadering op Zondagochtend 24 maart 2019. in het Clubgebouw “de Hanger” aan de Bookholtlaan 17 te Losser, aanvangstijd is 10.30 uur.

Het is gewenst als u wel/niet aanwezig kunt zijn dit te melden bij de secretaris (s.v.p. per e-mail). Dit ook i.v.m. het bestellen van de broodjes tijdens deze algemeen ledenvergaderingsontbijt.

Tijdens ALV kunnen de kinderen van de ouders/verzorgers die aanwezig zijn op deze vergadering gratis gebruik maken van het zwembad.

Agenda

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Goedkeuring notulen van de algemene leden vergadering van 2018.
  – De notulen zijn per mail verzonden aan alle leden.
 3. Nieuws van de penningmeester
  – Jaarrekening 2018
  – Verslag kascontrolecommissie
  – Nieuw lid kascontrolecommissie
  – Vaststelling contributie 2019
  – Begroting 2019
 4. Verslagen
  – Verslagen van Waterpolocommissie, Communicatie en PR, Zwemcommissie, JAC, Clubgebouwcommissie en Redactie Watervlo, zijn per mail verzonden aan alle leden. Deze worden op de vergadering niet meer voorgelezen.
  – Het verslag van de Recreanten is niet tijdig ontvangen en wordt tijdens de vergadering voorgelezen door de verantwoordelijke.
  – Behandeling vragen n.a.v. de verslagen van de commissies.
 5. Bestuurssamenstelling, rooster van aftreden;
  – Aftredend 2019 zijn: Jeroen Roelofs, Jorieke Vreeling en Patricia ten Bos.
  – Jorieke en Patricia stellen zich niet herkiesbaar.
  – Kandidaten kunnen tot één dag voor de vergadering worden ingediend bij Bert Veenstra via secretaris@zwemclublosser.nl, of tijdens de pauze bij het bestuur.
 6. Pauze
  – Punten voor de rondvraag dienen voor de pauze bij het bestuur ingediend te worden.
  – Punten kunnen ook vooraf gemaild worden naar: secretaris@zwemclublosser.nl
 7. Huldiging jubilerende leden 2019
 8. Rondvraag
 9. Sluiting 13.00uur

Met vriendelijke groet,

Bert Veenstra

Secretaris Zwemclub Losser
secretaris@zwemclublosser.nl