Reglementen

Huishoudelijk reglement
In het huishoudelijk reglement staan alle belangrijke zaken met betrekking tot het besturen van Zwemclub Losser en is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging. Het huishoudelijk reglement is hier in te zien.


Klachtenreglement
Zwemclub Losser heeft een klachtenreglement. Dit reglement is opgesteld in het kader van zuiver en integer sportbestuur.

Het reglement heeft als doelstelling:

  1. Het recht doen aan de individuele klager; en
  2. Het bevorderen van de kwaliteit en duidelijkheid van de dienstverlening van Z C L.

Het klachtenreglement is hier in te zien. Jaarlijks wordt gerapporteerd over het aantal klachten en de afhandeling daarvan in het jaarverslag van de Algemene ledenvergadering.

Het klachtenreglement  ZCL is vastgesteld op 17 maart 2011 en maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement.


Pestprotocol
Zwemclub Losser heeft een Pestprotocol. Door regels op te stellen en afspraken (zichtbaar) te maken kunnen (jeugd)leden, coaches, trainers en ouders, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle (jeugd)leden in de gelegenheid om met veel plezier naar onze zwemvereniging te gaan.

Doel pestprotocol:

 ”Alle (jeugd)leden en vrijwilligers moeten zich in onze zwemvereniging veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”.

Het pestprotocol is hier in te zien.